Regulamin

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać:
  • uczniowie
  • nauczyciele
  • pracownicy szkoły
  • rodzice uczniów
 2. Książki można wypożyczać tylko na własne nazwisko.
 3. Jednorazowo uczeń może wypożyczyć trzy książki.
 4. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mogą jednorazowo wypożyczyć większą liczbę książek.
 5. Książki wypożycza się nas okres dwóch tygodni.
 6. Termin zwrotu książki można przesunąć za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 7. Uczeń, który nie oddał książki w terminie nie może korzystać ze zbiorów bibliotecznych.
 8. Czytelnikom nie wolno brać książek ze zbioru podręcznego bez zgody nauczyciela bibliotekarza.
 9. Uczniowie mogą korzystać ze słowników i encyklopedii tylko w czytelni.
 10. Książek wypożyczonych z biblioteki nie należy pożyczać innym osobom.
 11. Książki i inne materiały zgromadzone w bibliotece i czytelni należy szanować jako wspólne dobro, a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzom.
 12. Za książki przekazane do klasopracowni odpowiedzialni są nauczyciele-opiekunowie sal.
 13. W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków oraz napojów.
 14. Za zagubione książki lub inne materiały czytelnik zobowiązany jest do odkupienia jej lub zwrócenia innej o równej lub większej wartości. Do czasu uregulowania należności czytelnik zawieszony jest w prawach czytelnika.
 15. Trzy tygodnie przed zakończeniem zajęć dydaktycznych czytelnicy mają obowiązek zwrócić książki i inne wypożyczone z biblioteki materiały.
 16. W przypadku zmiany szkoły czytelnik  ma obowiązek rozliczyć się z biblioteką szkolną z wypożyczonych książek, podręczników i innych materiałów .
 17. Wychowawcy klas mają obowiązek zapoznać swoich uczniów z regulaminem biblioteki szkolnej.
 18. W bibliotece pracują chętni uczniowie pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza, którzy tworzą aktyw biblioteczny, a także są łącznikami
 19. Biblioteka czynna jest w każdy dzień tygodnia, ale środa jest dniem na wykonywanie prac wewnętrznych.
 20. Godziny urzędowania biblioteki podane są na jej drzwiach wejściowych i na tablicy ogłoszeń, a także przy obu wejściach do szkoły.

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 24. 11. 2009 r.