„Akcja Zima 2018”-Półkolonie zimowe

REGULAMIN UCZESTNIKA ZIMOWISKA 2018r.

Zdrowo, sportowo, językowo

 1. Przestrzegamy planu dnia.
 2. Nie spóźniamy się na umówione spotkania.
 3. Zachowujemy się kulturalnie i przestrzegamy zasad bezpieczeństwa dbając o zdrowie własne i kolegów.
 4. Nie wychodzimy bez pozwolenia opiekuna poza teren szkoły.
 5. Nie oddalamy się od grupy bez wiedzy wychowawcy.
 6. Stosujemy zasady partnerskiego porozumiewania się.
 7. Przestrzegamy przepisów i regulaminów obowiązujących w szkole, miejscach realizacji programu oraz do przestrzegania i wykonywania poleceń wychowawców, kierownika zimowiska.
 8. Dbamy o powierzony nam sprzęt (np. gry planszowe, sprzęt sportowy).
 9. Szanujemy kolegów, wychowawców, inne osoby starsze i samego siebie.
 10. Każdy jest przypisany do grupy, która wybiera sobie nazwę
 11. Wszyscy mamy prawo do radosnego wypoczynku i miłego spędzania czasu zgodnie z programem zimowiska

Program wypoczynku (zimowiska dochodzącego)


Zdrowo, sportowo, językowo

zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 11
im. Na Bursztynowym Szlaku

w Gdańsku

w dniach od 29.01.2018 r. do 02.02.2018 r.

Wstęp

Program zimowiska jest przeznaczony dla uczniów klas 0 – VII szkoły podstawowej. Przyjęte w tym programie założenia, treści kształcenia i metody ich realizacji sprzyjają rozwojowi ucznia, uwzględniają bowiem jego potrzeby intelektualne jak i emocjonalne, moralne, estetyczne i fizyczne. Podporządkowany jest rozwijaniu świadomości uczniów pod kątem dbałości
o zdrowy tryb życia oraz wyrobienie u uczniów umiejętności dokonywania prawidłowego wyboru. Poprzez realizację programu będzie kształtowana kultura bycia, koleżeństwo, wzajemna życzliwość, pomoc oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

Założenia

 • nauka samodzielności i współistnienia w grupie
 • rozwijanie zainteresowań poznawczych
 • kształtowanie nawyków zdrowego i przyjemnego spędzania wolnego czasu
 • nauka szukania pomocy w razie różnych problemów życiowych
 • uświadomienie szkodliwego wpływu używek, narkotyków
  i nieodpowiedniego środowiska

Cele

 • kształtowanie nawyków zdrowego i przyjemnego spędzania wolnego czasu
 • integracja grupy
 • rozbudzanie aktywności poznawczej oraz zainteresowań
 • rozwijanie aktywności fizycznej
 • poznanie podstawowych wiadomości /zajęć żeglarskich w czasie zimy
 • kształtowanie umiejętności świadomego dokonywania wyborów
 • propagowanie stylu życia wolnego od uzależnień
 • tworzenie klimatu zaufania między wychowankiem a wychowawcą

Treści

Treści są zgodne z ogólnymi założeniami programu profilaktycznego szkoły:

 • zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
 • radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • zapobieganie przemocy
 • profilaktyka uzależnień

Przewidywane osiągnięcia

Uczeń:

 1. Umie wybrać właściwe formy wypoczynku
 2. Dba o bezpieczeństwo podczas gier i zabaw ruchowych
 3. Skutecznie eliminuje własne słabe strony
 4. Uświadamia sobie poczucie własnej wartości
 5. Nie popada w konflikty z rówieśnikami i przeciwdziała agresji
 6. Przestrzega przyjętych norm zachowania
 7. Preferuje zdrowy i aktywny tryb życia jakim jest uprawianie żeglarstwa
 8. Poprawnie komunikuje się, wyraża swoje odczucia, pragnienia i emocje
 9. Jest odpowiedzialny za powierzone zadania, potrafi pracować w zespole, jest opiekuńczy wobec młodszych kolegów

Uwagi o realizacji

Program stanowi integralną część działalności profilaktyczno – wychowawczej szkoły. Jest uszczegółowieniem treści dotyczących:

 • radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • profilaktyki uzależnień
 • zapobiegania przemocy
 • zagospodarowanie czasu wolnego

Przeznaczony jest do wykorzystania na zajęciach podczas trwania zimowiska dochodzącego. O szczegółowej formie zajęć decydują nauczyciele – wychowawcy po uprzednim rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań uczniów.

Ewaluacja programu

Techniki badawcze

 • rozmowa
 • obserwacja
 • ankieta ewaluacyjna

WYCHOWAWCY GRUP PÓLKOLONII ZIMOWEJ

„Akcja Zima 2018” SP 11 W GDAŃSKU

mgr Magdalena Bogdańska –Sikora-koordynator półkolonii

mgr Małgorzata Banaszek

mgr Emilia Dudek                                                              

mgr Izabela Filipiak

mgr Ewa Rycel

mgr Mirela Sobieralska

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZIMOWISKO

Bardzo proszę o przyjęcie mojego dziecka

…………………………………………………………….…………. ……………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka, klasa) …………………………………………………………………………………………………………………………………………

(miejsce zamieszkania i telefon do rodziców/prawnych opiekunów)


na zajęcia, które będą organizowane w ferie zimowe w Szkole Podstawowej
nr 11 im. Na Bursztynowym Szlaku w dniach
29.01- 02.02.18 r. od godz.7.30
do godz.15.30.
W ramach zajęć zorganizowane zostaną różnego rodzaju gry i zabawy
oraz dwa posiłki dziennie : drugie śniadanie i obiad. Planowane są wyjścia-kino, kręgielnia, muzeum, plac zabaw-dla młodszych/escaperoom dla starszych, Centrum Hewelianum.

Opłatę w wysokości 160zł należy uiścić w dogodnym dla Państwa terminie:

27 grudnia 2017-świetlica szkolna-6.30-9.00

28 grudnia 2017-świetlica szkolna-12.00-15.00

04 stycznia 2018-sala 49-8.00-15.00

.………………………………………………………………………………………………………………………………
czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna.

Informacja rodziców (opiekunów) o stanie zdrowia dziecka (np. na co dziecko jest uczulone, czy ma chorobę lokomocyjną, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki dziecku w czasie trwania wypoczynku.
– Moje dziecko wróci z zajęć samodzielnie* (niepotrzebne skreślić)
– Odbiorę dziecko osobiście*
– Dziecko odbierze* ………………………………………………………………………………….
(proszę wpisać imię i nazwisko oraz numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej do odebrania dziecka)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w „Karcie Zgłoszenia”
w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka oraz wizerunku dziecka w celach określonych w statucie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Na Bursztynowym Szlaku w Gdańsku.

W przypadku zgłoszenia dziecka na wyjścia na basen, lodowisko i kręgle oświadczam,
że stan zdrowia pozwala dziecku na uczestniczenie w tych formach zajęć i zdaję sobie sprawę z zagrożeń dla zdrowia wynikających z tego typu aktywności fizycznych. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem zimowiska
i obowiązałam/zobowiązałem swoje dziecko do jego przestrzegania
(regulamin dostępny na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły-
http://sp11gdansk.pl/)
(miejscowość, data) ……………………………………………………………………………………………..
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
………………………………………………………….