Statut szkoły

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11
im. Na Bursztynowym Szlaku

W GDAŃSKU
Podstawa prawna
I. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
II. Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw(Dz. U. nr 56 poz. 458).
III. Rozporządzenie MEN z dnia 6 stycznia 2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania
i podręczników oraz cofania dopuszczania (Dz. U. nr 4 poz. 17 oraz poz. 18) z
późniejszymi zmianami.
IV. Rozporządzenie MEN z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
V. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (dz. U. nr 61 poz. 624)
VI. Rozporządzeniu MEN z dnia 19 kwietnia 1999 r. i w Rozporządzeniu MEN z dnia 13 lipca 2007 r. regulujące zasady oceniania z religii.
VII. Art. 42 ust. 1, ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym do 1 września 2009 r.,
VIII. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357; dalej – „ustawa zmieniająca”)
IX. Inne akty prawne wydane na podstawie ustawy o systemie oświaty.
Wewnątrzszkolny system oceniania:
X. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 stycznia 2004r.w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i sluchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkolach publicznych(Dz. U. Nr.199 z dnia 13 września 2004 r. z późniejszymi zmianami)
XI. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 stycznia 2000 w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności (D. U. Nr 6 z dn. 31.01 2000 oraz Nr 107 z dn. 07.12.2000 z późniejszymi zmianami)

XII. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006r. zmieniające rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (D. U. Nr 164 z 2006 r , poz. 1154)
XIII. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (D. U. Nr 130 z 2007 r , poz. 906)

SPIS TREŚCI

Rozdział I – Informacje ogólne ……………………………………………6
Rozdział II – Cele i zadania szkoły …………………………………………6
Rozdział III – Organy szkoły ………………………………………………10
– Dyrektor szkoły…………………………………………… 10
– Rada Pedagogicznia …………………………………….….11
– Rada Rodziców ……………………………………… … …13
– Procedury powiadamiania rodziców …………………… …14
– Samorząd Uczniowski ……………………………………. .14
Rozdział IV – Organizacja szkoły ………………………………………… 16
– Rekrutacja …………………………………………………..18
– Obowiązek szkolny………………………………………… 21
– Przechodzenie ucznia między szkołami ……………………24
– Nauka religii i etyki …………………………………………24
– Biblioteka ……………………………………………………25
– Świetlica szkolna ……………………………………………26
– Nadzór pedagogiczny ………………………………………..26
Rozdział V – Wewnątrzszkolny System Oceniania ……………………….28
– Zasady oceniania …………………………………………… 28
– Ocenianie w klasach I-III ……………………………………30
– Ocenianie w klasach IV-VI …………………………………,32
– Ocenianie zachowania ……………………………………….35
– Klasyfikowanie i terminy klasyfikacji ……………………… 38
– Egzamin klasyfikacyjny ………………………………………41
– Egzamin poprawkowy ………………………………………..42
– Odwołanie od oceny ………………………………………….43

– Promocja z wyróżnieniem ……………………………………45
– Sprawdzian szóstoklasisty ……………………………………46

Rozdział VI – Nauczyciele i inni pracownicy szkoły ………………………. 53
– Wicedyrektor …………………………………………………53
– Nauczyciel – obowiązki …………………………………… 54
– Współpraca z rodzicami ………………………………………..57
Rozdział VII – Uczniowie szkoły ………………………………………….. ..59
– Nagrody i kary…………………………………………………60
Rozdział VIII – Rozwiązywanie konfliktów ……………………………….. 62
Rozdział IX – Postanowienia końcowe …………………………………… 62
Rozdział I
Informacje ogólne
§ 1
1. Typ szkoły: Szkoła Podstawowa.
2. Siedziba Szkoły: Gdańsk – Stogi, ul. Stryjewskiego 28.
3. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miasto Gdańsk.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Pomorski Kurator Oświaty
5. Od 1 października 2015 r. pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 11 im. Na Bursztynowym Szlaku w Gdańsku (Uchwała Nr XII/316/15 Rady Miasta Gdańska z dn. 26 czerwca 2015 r.)

§ 2
1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 6 lat.
2. Szkoła ma w swojej strukturze organizacyjnej klasy I – VI.
3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do gimnazjum.
4. Szkoła może prowadzić klasy integracyjne i sportowe tworzone w miarę potrzeb
i zatwierdzone w planie organizacyjnym przez organ prowadzący szkołę.
5. W szkole prowadzona jest świetlica szkolna.
6. W szkole może być tworzony zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
(w porozumieniu z organem prowadzącym) w celu pobudzania psychoruchowego
i społecznego dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki
w szkole.
7. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.
8. Budynki i teren szkoły objęte są nadzorem kamer w celu zapewnienia bezpiecznych warunków opieki nad dziećmi.

Rozdział II
Cele i zadania Szkoły
§ 1
1. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania
2. Szkoła przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
3. Szkoła zapewnia możliwość pobierania nauki dzieciom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
4. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego ,
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 (nauka religii), zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 (zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury), oraz zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.; wiedza o życiu seksualnym człowieka), organizowane w trybie określonym w tych przepisach.
Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 1a zajęcia edukacyjne.
Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach z zastrzeżeniem ust. 1 a ustawy o systemie oświaty.
5. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1) kształcenie światłego człowieka – dobro ucznia jest dla szkoły wartością nadrzędną
i chronioną przez Szkołę,
2) spełnia funkcję kształcąca, wychowawczą i kulturotwórczą tworząc warunki umożliwiające harmonijny rozwój wszystkich sfer aktywności człowieka,
3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków Szkoły i wieku dzieci.
6. Jako ośrodek życia intelektualnego i społecznego zapewnia uczniom przygotowanie
do dalszej nauki, życia i pracy zwłaszcza w zakresie:
1) rozwijania zdolności poznawczych, zainteresowań i uzdolnień,
2) opanowania niezbędnych umiejętności jak np.: korzystanie z różnych źródeł informacji i rozwiązywania problemów oraz uczestnictwo w pracy zespołowej, posługiwanie się powszechnie stosowanymi narzędziami i urządzeniami technicznymi,
3) nabywanie doświadczeń czynnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej.
7. Szkoła realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia
ogólnego obowiązującą w szkołach publicznych oraz ramowy plan nauczania.
8. Szkoła realizuje program wychowawczy uchwalony przez Radę Pedagogiczną
w porozumieniu z Radą Rodziców .
9. Szkoła angażując nauczycieli i uczniów wypełnia swoje cele i zadania w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym – w ciągu całego pobytu dziecka w placówce we współpracy
z rodzicami, administracją samorządową i państwową, placówkami opieki specjalistycznej oraz instytucjami społeczno-kulturalnymi w środowisku lokalnym.
• Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci Szkoła organizuje naukę
religii i etyki.
11. Szkoła zapewnia uczniom korzystanie z Internetu i podejmuje działania kontrolujące
i zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich
prawidłowego rozwoju.
12. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.
3. Szkoła stara się zapewnić formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna.
1) Rozpoznane są potrzeby w zakresie opieki nad uczniami. Szkoła zapewnia dostępne formy pomocy uczniom, którzy jej potrzebują, a także podejmuje systematyczne i skuteczne działania opiekuńcze.
Sposoby realizacji:
a) nauczyciele – wychowawcy rozpoznają potrzeby w zakresie opieki socjalnomaterialnej nad uczniami
b) uczniowie wymagający opieki są objęci odpowiednimi, dostępnymi formami opieki c) szkoła współpracuje z instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną
d) szkoła wykorzystuje swoje możliwości zaspakajania potrzeb uczniów w zakresie opieki
e) zadania opiekuńcze szkoły są planowane i systematycznie realizowane.
2) Szkoła podejmuje systematyczne i skuteczne działania wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze.
Sposoby realizacji:
a) szkoła realizuje program wychowawczy i program profilaktyki
b) szkoła dokumentuje efektywność pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej
c) działania podejmowane wobec uczniów sprawujących trudności wychowawcze przynoszą oczekiwane efekty
d) na bieżąco i zgodnie z potrzebami są analizowane i oceniane efekty pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej szkoły
e) efekty pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej są zbieżne z założonymi celami
f) szkoła rozpoznaje problemy wychowawcze uczniów oraz uwzględnia ich potrzeby w tym zakresie,
g) szkoła zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
h) nauczyciele – wychowawcy wywiązują się ze swoich obowiązków,
i) w szkolę tworzone są warunki samorządnego działania uczniów,
j) uczniowie są motywowani do wysiłku intelektualnego i pracy nad sobą, a ich starania oraz osiągnięcia są dostrzegane,
k) w szkole określono spójne z przyjętym programem wychowawczym wymagania w zakresie zachowania i postaw uczniów, które są uwzględnione w procesie oceniania ich zachowania,
l) przestrzegane są postanowienia statutu szkoły w zakresie przyznawania uczniom nagród i wymierzania kar,
ł) szkoła kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności za własną edukację, w szczególności przez sumienne wykonywanie obowiązków,
m) szkoła analizuje wskaźniki obecności uczniów na zajęciach oraz przeciwdziała nieuzasadnionej absencji,
n) szkoła na bieżąco analizuje trudności wychowawcze, poszukując skutecznych rozwiązań,
o) w szkole panują otwarte, nacechowane wzajemnym szacunkiem, pozytywne stosunki między nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Rozdział III
Organy szkoły
§ 1
Organami szkoły są:
• Dyrektor Szkoły
• Rada Pedagogiczna
• Rada Rodziców
• Samorząd Uczniowski

§ 2
Dyrektor Szkoły
1. Dyrektor szkoły:
1) Kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
2) Opracowuje i uzgadnia z organem prowadzącym arkusz organizacji szkoły.
3) Sprawuje nadzór pedagogiczny.
4) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania pro zdrowotne.
5) Przewodniczy radzie pedagogicznej, organizuje jej zebrania, realizuje jej uchwały, podjęte w ramach jej kompetencji. Przedstawia wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego.
6) Przydziela nauczycielom zgodnie z ich kwalifikacjami czynności obowiązkowe
i dodatkowe.
7) Odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu w klasie VI.
8) Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
9) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
10) Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.
11) Organizuje przeglądy stanu technicznego szkoły.
12) Występuje do odpowiednich instytucji z wnioskami o remonty.
13) Rozpatruje skargi rodziców.
2. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami.
1) Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły,
b) przyznawania nagród i wyznaczania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
c) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
3. Dyrektor wykonując swoje zadania współpracuje z innymi organami Szkoły przestrzega-
jąc zasad zawartych w regulaminach tych organów, jak również ze środowiskiem lokal-
nym i władzami oświatowymi.
4. Dyrektor stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
5. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia wymaga uzyskania zgody dyrektora
szkoły wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu jej warunków i uzyskaniu pozytywnej opinii
rady rodziców.
§ 2
Rada Pedagogiczna
1.Do zdań i kompetencji rady pedagogicznej w szczególności należy:
1) Kompetencje stanowiące:
a) przygotowywanie statutu Szkoły lub jego zmian,
b) planowanie i zatwierdzanie planu pracy Szkoły,
c) opracowanie szczegółowych zasad systemu oceniania w Szkole,
d) okresowe i roczne analizowanie stanu nauczania i wychowania oraz zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
e) określania, w których przypadkach dyrektor szkoły może wystąpić do Pomorskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły lub skreślenia go z listy uczniów.
f) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole,
g) organizowanie wewnętrznego samokształcenia,
h) współdziałanie z rodzicami.
i) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
2) Zatwierdzanie:
a) wniosków wychowawców klas w sprawie przyznawania uczniom nagród, wyróżnień
i kar,
b) szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym
c) zestawu programów realizowanych w Szkole oraz zestawu podręczników
3) Opiniowanie:
a) organizacji pracy Szkoły, w tym tygodniowego planu zajęć lekcyjnych i pozalekcyj-
nych,
b) projektu planu finansowego Szkoły,
c) wniosków dyrektora Szkoły o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród Kuratora, Prezydenta Miasta Gdańska i Ministra oraz innych ważnych wyróżnień,
d) propozycji dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego i płatnych dodatkowo zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
e) kandydatury wicedyrektora wskazanej przez dyrektora,
f) występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora,
g) występowanie z wnioskiem do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej,
h) występowanie z wnioskiem do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela,
i) ocenianie z własnej inicjatywy sytuacji oraz stanu szkoły
i występowanie z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego placówkę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności
w sprawach organizacji zajęć, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2, 5 i 6
• w tym dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
• zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
• zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
Szczegółowy zakres zadań określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

§ 3
Rada Rodziców
1. W szkole działa Rada Rodziców , która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału
3. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności którym określa wewnętrzną
strukturę rady rodziców, tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania
wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców.
5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
6. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły
b) programu profilaktyki
2) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wycho-
wania.
3) Opiniowania projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

§ 4
Procedury powiadamiania rodziców o ważnych decyzjach
1. Procedury powiadamiania rodziców o ważnych decyzjach organu prowadzącego dotyczących szkoły.
1) Organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustala datę i godzinę spotkania ogólnego ( na terenie szkoły) przedstawiciela organu prowadzącego szkołę z rodzicami tej szkoły.
2) Dyrektor szkoły powiadamia o terminie spotkania wychowawców klas i zobowiązuje ich do zorganizowania spotkań klasowych, na których rodzice uczniów zostaną poinformowani o terminie spotkania ogólnego. Na spotkaniach klasowych rodzice podpisują listę obecności, potwierdzają przyjęcie informacji terminie spotkania ogólnego.
3) Na spotkaniu ogólnym przedstawiciel organu prowadzącego przekazuje rodzicom decyzję ( na przykład o zamiarze likwidacji szkoły) Ze spotkania sporządzany jest protokół, do którego załącza się podpisaną listę obecnych na spotkaniu osób.
§ 5
Samorząd Uczniowski
1. Do kompetencji samorządu uczniowskiego należy w szczególności:
1) Reprezentowanie interesów społeczności uczniowskiej wobec dyrektora, rady pedagogicznej i rady rodziców.
2) Przedstawianie radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu ,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z dyrektorem,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
3) Współdecydowanie o:
a) sprawach porządkowych – strój, obuwie, sposób spędzania czasu wolnego itp.
b) systemie nagradzania i karania uczniów,
4) Obrona ucznia, wobec którego została orzeczona kara.
Szczegółowy zakres działań, zadań oraz kompetencji określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

§ 6
1. Każdy z wymienionych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
• Organy Szkoły działają na zasadach partnerskich ściśle współpracując i wymieniając informacje o podejmowanych działaniach lub decyzjach.
• Kluczowe problemy szkoły są rozwiązywane we wspólnym działaniu przedstawicieli poszczególnych organów.
• W sprawach konfliktowych wyrokuje komisja rozjemcza powołana przez Radę Pedagogiczną.
• Przewodniczący organów lub ich przedstawiciele mają prawo do zapowiedzianego uczestnictwa w zebraniach innych organów w porozumieniu z dyrekcją.
§ 7
1. W Szkole tworzy się stanowiska:
1) Wicedyrektora (1 na każde 12 oddziałów)
2) Inne stanowiska kierownicze za zgodą organu prowadzącego np. kierownik świetlicy.

§ 8
Szczegółowy zakres zadań i kompetencji stanowisk kierowniczych ustala dyrektor szkoły.

Rozdział IV
Organizacja Szkoły
§ 1
1.Organizacja roku szkolnego:
1) Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy – 31 sierpnia
następnego roku.
2) Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w wymiarze 6 dni (egzamin zewnętrzny, dni świąt religijnych, w inne dni jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami środowiska lokalnego). W tych dniach szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych. Dyrektor podaje informację o powyższym nauczycielom, uczniom i rodzicom w terminie do 30 września.
3) Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.
4) Podstawą organizacji nauczania i wychowania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez dyrektora Szkoły najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie ramowego planu nauczania, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący do 30 maja.
5) Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. Rozkład zajęć uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
5) Zajęcia lekcyjne odbywają się w 5 dniach tygodnia.
6) W szkole mogą być organizowane klasowe zajęcia wychowawcze, zajęcia wyrównawcze, zajęcia sportowe, koła przedmiotowe i zainteresowań, chór szkolny, imprezy kulturalne, wycieczki itp.
7) Uczniowie Szkoły podzieleni są na oddziały i realizują program nauczania według ustalonego planu nauczania.
8) Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.
9) Zajęcia edukacyjne w klasach I–III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
Przepisy stosuje się do uczniów w:
a) klasie I – od roku szkolnego 2014/2015;
b) klasie II – od roku szkolnego 2015/2016;
c) klasie III – od roku szkolnego 2016/2017.

W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 podziału uczniów klasy I na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych.
10) Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor dokonując podziału może przyjąć ucznia do klasy I odstępując od zasady, o której mowa w ust. 3.
11) W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa w art. 53 ust. 2 pkt 1, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 3. [nie więcej niż 25 uczniów]
12) Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 3a, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 3 na wniosek rady oddziałowej, o której mowa w art. 53 ust. 2 pkt 1, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
13) Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
14) Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z ust. 3b i 3c w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
15) Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 3b i 3c, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
16) Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
17) Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy na podstawie ramowych planów nauczania.
18) Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 2.
19) W oddziałach przedszkolnych godzina zajęć trwa 60 minut . Czas zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności nauki języka obcego, religii i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić 30 minut.
20) Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu wynika
konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych, na zajęciach z języków
obcych oraz informatyki.
21) Podział na grupy jest obowiązkowy podczas ćwiczeń laboratoryjnych w oddziałach
liczących powyżej 30 uczniów oraz na zajęciach z języków obcych i informatyki
w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
22) W oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów można dokonać podziału na grupy
po zapewnieniu środków finansowych przez organ prowadzący szkołę.
23) Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 12
i nie więcej niż 26 uczniów.

§ 2
Rekrutacja
1. Dzieci zapisuje się do klasy pierwszej Szkoły z rocznym wyprzedzeniem.
2. Dzieci, także te posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przyjmuje się do klas pierwszych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
3. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.
4.Terminy zapisów, rekrutacji oraz składania dokumentów do klasy pierwszej podawane są każdego roku do informacji publicznej na stronie www szkoły oraz na tablicy ogłoszeń na terenie Szkoły.
5. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych publicznych szkół.
1) Wniosek rekrutacyjny o przyjęcie do szkoły składa się do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.
6. Do Szkoły przyjmuje się:
1) Z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców – dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły.
2) Na wniosek rodziców i po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2a. W postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w pkt. 3.1, brane są pod uwagę kryteria:
1) rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły;
2) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w Szkole;
3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do pobliskich przedszkoli;
4) rodzeństwo, rodzice kandydata są absolwentami Szkoły;
5) lokalizacja szkoły korzystna ze względu na miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego kandydata (na terenie miasta Gdańska);
6) kandydat jest zameldowany na terenie Gdańska.

2a.1 Za spełnienie kryterium określonych w pkt. 2a. podpunkt 1 przyznaje się 4 punkty, za spełnienie kryterium określonego w pkt. 2a. podpunkt 2 przyznaje się 4 punkty, za spełnienie kryterium określonego w pkt. 2a. podpunkt 3 przyznaje się 3 punkty, za spełnienie kryteriów określonych w pkt. 2a. podpunkt 4 i 5 przyznaje się po 2 punkty za każde kryterium, za spełnienie kryterium określonego w pkt. 2a. podpunkt 6 przyznaje się 1 punkt.
2a.2 Dokumentem potwierdzającym spełnianie kryteriów jest oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata.
2a.3 W przypadku, gdy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, o przyjęciu do Szkoły decyduje wynik losowania.
2b. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują następujące terminy:
1) 1 marca – rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej;
2) od 16 marca do 31 marca – rejestracja i złożenie wniosku rodzica/opiekuna prawnego kandydata o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie Szkoły;
3) od 1 kwietnia do 23 kwietnia – weryfikacja zgłoszeń kandydatów z obwodu Szkoły;
4) od 18 maja do 28 maja – rejestracja i złożenie wniosku rodzica/opiekuna prawnego kandydata o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem Szkoły;
5) 29 maja – weryfikacja zgłoszeń kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły;
6) 1 czerwca – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
7) od 1 do 3 czerwca – potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli uczęszczania kandydata do szkoły obwodowej, które nie spełniło kryteriów żadnej z wybranych szkół oraz potwierdzenie woli zapisania kandydata do szkoły spoza obwodu;
8) 5 czerwca – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
2c. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
2c.1. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
2c.2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, o których mowa w ust. 4 oraz informację o liczbie wolnych miejsc;
2) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
2c.3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do klasy pierwszej na wolne miejsca, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty.
1) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wskazanych we wniosku rekrutacyjnym.
2c.4. Listy, o których mowa w punkcie 2b podpunkt 8 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
2c.5. Rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają wolę podjęcia nauki w klasie pierwszej przez dziecko poprzez złożenie w sekretariacie szkoły „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły” wygenerowanego z systemu rekrutacji, pobranego ze strony www szkoły lub z sekretariatu szkoły.
2.d. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
1. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna prawnego z wnioskiem.
2. Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
2e. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
1. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
3) O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

§ 3
Obowiązek szkolny
1.W szkole prowadzona jest ewidencja obowiązku szkolnego.
2. Brak realizacji obowiązku szkolnego przez ucznia podlega sankcjom wobec rodziców według odrębnych przepisów.
3.Szkoła przekazuje corocznie do 30 września szkołom macierzystym informacji w sprawach uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły w przypadku:
a) niepromowania,
b) nieklasyfikowania,
c) ukończenia szkoły.
4.Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
5.Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat i trwa do ukończenia szkoły, nie dłużej jednak niż do 18 roku życia.
6. W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:
• urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015;
• urodzone w 2009 r. Od września 2014 roku na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
7. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko sześcioletnie może być odroczone na wniosek rodziców. Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego rodzice mogą składać w trakcie całego roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy sześć lat, tj. do 31 grudnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego. Do wniosku o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego rodzice zobowiązani są dołączyć opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej (w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016) lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
8. Na wniosek rodziców Dyrektor Szkoły może zezwolić na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą lub w trybie nauczania indywidualnego na terenie szkoły.
Zezwolenie dotyczące realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą może może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:
• opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
• oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
• obowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły i przeprowadzonych przez szkołę. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania
9. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
10. Dzieci nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane:
1) do klas pierwszych szkół podstawowych na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich;
2) do klas II—VI na podstawie:
a) świadectwa lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie za granicą szkoły lub kolejnego etapu edukacji, uznanego, zgodnie z odrębnymi przepisami, za równorzędne polskiemu świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły publicznej lub
b) świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wydanego przez szkołę za granicą, potwierdzającego uczęszczanie przez cudzoziemca do szkoły za granicą i wskazującego klasę lub etap edukacji, który cudzoziemiec ukończył w szkole za granicą, oraz dokumentu potwierdzającego sumę lat nauki szkolnej cudzoziemca.
3) Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 2 lit. a lub b, zostaje przyjęty i zakwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza dyrektor szkoły z udziałem, w razie potrzeby, nauczyciela lub nauczycieli.
4) W przypadku cudzoziemca, który nie zna języka polskiego, rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza się w języku obcym, którym posługuje się cudzoziemiec.
W razie potrzeby należy zapewnić udział w rozmowie kwalifikacyjnej osoby władającej językiem obcym, którym posługuje się cudzoziemiec.
5) Dla cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego.
11. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
12. Decyzją Dyrektora Szkoły, w uzasadnionych przypadkach – na prośbę wychowawcy klasy lub rodzica (prawnego opiekuna) można przenieść ucznia do innego oddziału.
§ 4
Przechodzenie ucznia między szkołami
1. W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły o przyjęciu ucznia do innego typu publicznej szkoły decyduje dyrektor szkoły
2. Uczeń jest przyjmowany do innego typu publicznej szkoły na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej.
3. W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, przyjmując ucznia do innego typu publicznej szkoły, można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany na podstawie przepisów w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, a także przypadki, w których uczeń przechodzący z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły może być przyjęty do klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego, uwzględniając potrzebę uzupełnienia różnic programowych przez uczniów, w tym kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego.

§ 5
Nauka religii i etyki
1. Zasady prowadzenia zajęć religii i etyki religii regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 25 marca 2014 roku.
2. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne.
Nauczanie etyki odbywa się w oparciu o programy dopuszczone do użytku w szkolnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22a ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
3. Lekcje religii oraz etyki będące przedmiotami nieobowiązkowymi są prowadzone dla uczniów, których rodzice zadeklarują chęć uczestnictwa dziecka w tych zajęciach. Deklaracja nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, może być natomiast zmieniona.
4. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi w czytelni lub świetlicy szkolnej.
5. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne.
6. Nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor Szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań.
7. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy.
8. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z Dyrektorem Szkoły termin i miejsce planowanego spotkania.
9. Nauczyciel religii ma obowiązek dokumentowania przebiegu nauczania zgodnie
z obowiązującymi w szkole przepisami.
10. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.
11. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym i wpływa na wysokość średniej ocen ucznia.
12. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi Dyrektor Szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.
13. Uczeń może uczęszczać jednocześnie na lekcje religii i etyki. W takim przypadku na świadectwie umieszczana jest ocena korzystniejsza dla ucznia (bez adnotacji, którego przedmiotu dotyczy – religii czy etyki).

§ 6
Biblioteka
1. W szkole funkcjonuje biblioteka.
2. Do zadań biblioteki należy w szczególności:
• gromadzenie księgozbioru, czasopism metodycznych, kulturalno-oświatowych, popularnonaukowych i innych materiałów pomocniczych służących do realizacji zadań Szkoły
• upowszechnianie literatury i inspirowanie czytelnictwa przez np.: konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze,
• udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych,
• realizowanie programu przysposobienia czytelniczo – informacyjnego,
• włączanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w pracach biblioteki,
• popularyzowanie księgozbioru pedagogicznego wśród rodziców.

Szczegółowe zasady pracy biblioteki i czytelni oraz zasady korzystania z ich zbiorów określa regulamin. W wykonywaniu swoich zadań biblioteka współpracuje z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, a także z biblioteką osiedlową i innymi ośrodkami kultury.

§ 7
Świetlica szkolna
Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców szkoła organizuje świetlicę szkolną.
1. W świetlicy zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych.
2. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 26.
3. W szkole działa świetlica terapeutyczna dla dzieci wymagających szczególnej opieki.
Szczegółowe zasady działania świetlicy dziennej i terapeutycznej określa jej regulamin.

§ 8
Nadzór pedagogiczny
1.Nauczyciele, wykonujący czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego mają prawo:
a) wstępu do szkoły
b) wglądu do prowadzonej przez szkołę dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy;
c) udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły;
d) wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i inne zajęcia organizowane przez placówkę;
e) przeprowadzania badań służących ocenie efektywności działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej szkoły.
2. Osoby nadzorujące mogą wydawać dyrektorom szkół i placówek zalecenia wynikające z przeprowadzonych czynności wraz z terminem ich realizacji.
3. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń i zastrzeżeń jest obowiązany powiadomić:
a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
b) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.
4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może przetwarzać dane osobowe pracowników
i uczniów szkół i placówek w zakresie niezbędnym do wykonywania nadzoru pedagogicznego.
5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania:
a) w celu realizacji zadań minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi elektroniczną platformę nadzoru pedagogicznego i administruje nią. Do dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego są upoważnione osoby realizujące zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, nauczyciele, uczniowie, rodzice i przedstawiciele organów prowadzących szkoły lub placówki.
b) podejmuje działania służące zapewnieniu sprawności i efektywności nadzoru pedagogicznego, w szczególności:
– opracowuje i modyfikuje narzędzia nadzoru pedagogicznego,
– opracowuje programy szkoleń osób realizujących zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz organizuje takie szkolenia,
– analizuje i opracowuje dane dotyczące nadzoru pedagogicznego,
– opracowuje corocznie i ogłasza na stronie internetowej obsługującego go urzędu informacje o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty.
Rozdział V
Wewnątrzszkolny system oceniania

§ 1
Zasady oceniania
1. Cele oceniania:
• informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w tym
zakresie,
• motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
• wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,
• udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
• informowanie rodziców o trudnościach w nauce, jakie napotyka ich dziecko, o jego postępach oraz uzdolnieniach,
• umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej,
• informowanie wychowawcy klasy, dyrektora szkoły i nadzoru pedagogicznego o efektywności nauczania i uczenia się, wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem.

2. Jawność oceniania
2.1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne są jawne dla ucznia i jego rodziców.
• Na prośbę ucznia lub jego rodziców, nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić w formie ustnej lub pisemnej.
• Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom na terenie szkoły.

3. Dostosowanie wymagań.

a) Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, publicznej bądź niepublicznej nauczyciel zobowiązany jest dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono:
 specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom
programowym
 zaburzenia i odchylenia rozwojowe
b) Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

c) Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza..
d) Decyzję o zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki podejmuje
dyrektor szkoły na podstawie tej opinii i na czas w niej określony.
e) W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „zwolniony”.
f) Przy ustalaniu oceny z : wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu a szczególnie :
 przygotowanie do zajęć,
 pracę na lekcji.
g) Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:
 odpowiedzi ustne,
 krótkie 5 – 10 minutowe sprawdziany, tzw. kartkówki obejmujące materiał z ostatniej lekcji lub dwóch lekcji,
 prace klasowe, sprawdziany i testy całogodzinne sprawdzające wiadomości
i umiejętności z określonego wcześniej uczniom materiału nauczania( zapowiedziane minimum 7 dni wcześniej w klasach IV-VI),
 kontrola zadań domowych,
 kontrola przygotowania uczniów do zajęć edukacyjnych.
h) Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być systematyczne, w różnych
formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny.
i) Prace pisemne dokumentujące osiągnięcia uczniów nauczyciel przechowuje do koń-
ca roku szkolnego, czyli do 31 sierpnia każdego roku szkolnego.

§ 2
Ocenianie w klasach I – III
1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania się ucznia w danym okresie lub roku szkolnym.
2. Nauczyciel – wychowawca w klasach I – III prowadzi dla każdego ucznia
w danej klasie „informacji dotyczących osiągnięć i postępów ucznia”, zawarty w dzienniku lekcyjnym. Dopuszcza się prowadzenie dodatkowych arkuszy osiągnięć uczniów.
3. Ocena bieżąca może być dokonywana poprzez:
 komentarz werbalny,
 komentarz pisemny.
4. Jednolitą dla wszystkich klas I – III formą gromadzenia informacji o bieżących
osiągnięciach ucznia w trakcie całego okresu są cyfry od 1 do 6 (ocena bieżąca)
oraz „+” i „-„.
5. Oceny bieżące ustala się wg. następującej skali:

Lp. Nazwa oceny Ocena cyfrowa Przedział procentowy
1 celujący 6 Powyżej 97%
2 bardzo dobry 5+ 92%-96%
3 bardzo dobry 5 84%-91%
4 bardzo dobry 5- 80%-83%
5 dobry+ 4+ 75%-79%
6 dobry 4 67%-74%
7 dobry- 4- 63%-66%
8 dostateczny+ 3+ 58%-62%
9 dostateczny 3 50%-57%
10 dostateczny- 3- 46%-49%
11 dopuszczający+ 2+ 41%-45%
12 dopuszczający 2 33%-40%
13 dopuszczający- 2- 30%-32%
14 niedostateczny 1 poniżej29%

6. Forma gromadzenia informacji musi być zapisana w dzienniku lekcyjnym,
a nauczyciel ma obowiązek zapoznać z nim uczniów i ich rodziców.
7. Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową.
8. Śródroczna i roczna ocena opisowa jest konstruowana na podstawie obserwacji
ucznia i wskazuje na opanowanie umiejętności i wiadomości w zakresie czytania, mówienia i słuchania, pisania, liczenia, obserwowania i doświadczenia, odtwarzania i tworzenia, działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa. W ocenie śródrocznej i rocznej również jest uwzględniana ocena z języka angielskiego.
9. Redagując ocenę opisową nauczyciel winien uwzględnić trzy jej funkcje:
 informacyjną ( o tym, co dziecko już umie, nad czym musi jeszcze popracować, jak daleko jest dziecko od osiągnięcia celu),
 korekcyjną (co trzeba zmienić),
 motywującą (zachęcającą do dalszego wysiłku).
10. Ocenę śródroczną nauczyciel przedstawia w wybranej przez siebie formie
i zapoznaje z nią ucznia i jego rodziców.
11. Roczna ocena ukazuje efekty pracy dziecka w ciągu całego roku szkolnego,
jest wpisana do arkusza ocen. Uczeń otrzymuje sporządzone na jej podstawie
świadectwo z oceną opisową.
12. Ocena roczna nie zawiera zaleceń dla ucznia, ma charakter diagnostyczno-
informacyjny.
13. Przy ocenie śródrocznej i rocznej z religii i etyki stosuje się skalę ocen
przyjętą dla klas IV – VI.
14. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli
jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
15. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
16. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
17. Uczniowie wdrażani są do oceny zachowania swojego i kolegów.
18. Ocena z zachowania w klasach I – III, zarówno śródroczna jak i roczna, jest oceną
opisową ustalaną przez wychowawcę klasy wg kryteriów:
a) obowiązkowość, punktualność;
b) kultura osobista,
c) kontakty koleżeńskie,
d) poszanowanie własności i mienia szkolnego,
e) słuchanie i wypełnianie poleceń nauczyciela,
f) utrzymywanie porządku wokół siebie.
g) przestrzega regulaminowego stroju szkolnego;
19. Nauczyciele zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc
przed zakończeniem roku szkolnego o przewidywanej ocenie negatywnej ucznia.
§ 3
Ocenianie w klasach IV – VI
1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacji śródrocznej i rocznej ustala się
w stopniach wg następującej skali:

Lp. Nazwa oceny Ocena cyfrowa Przedział procentowy
1 celujący 6 Powyżej 97%
2 bardzo dobry 5+ 92%-96%
3 bardzo dobry 5 84%-91%
4 bardzo dobry 5- 80%-83%
5 dobry+ 4+ 75%-79%
6 dobry 4 67%-74%
7 dobry- 4- 63%-66%
8 dostateczny+ 3+ 58%-62%
9 dostateczny 3 50%-57%
10 dostateczny- 3- 46%-49%
11 dopuszczający+ 2+ 41%-45%
12 dopuszczający 2 33%-40%
13 dopuszczający- 2- 30%-32%
14 niedostateczny 1 poniżej29%
2. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na :
• cząstkowe, określające poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania,
• śródroczne i roczne, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany okres lub rok szkolny.
3. Dopuszcza się stosowanie „ – ” i „+” przy ocenach cząstkowych.
4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne.
5. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne ma obowiązek kontaktowania się
z rodzicami uczniów, szczególnie zaś z rodzicami uczniów mających problemy
z nauką.
6. Kryteria ocen:
Stopień Kryteria uzyskania stopnia
Celujący
Wiadomości i umiejętności wykraczające poza obowiązujący program zajęć edukacyjnych. Uczeń:
– posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza obowią-
zujący program zajęć edukacyjnych,
– biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwią-
zywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych pro-
gramu nauczania danej klasy,
– samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,
– podaje propozycje rozwiązań nietypowych zadań,
wykraczających poza program nauczania danej klasy,
– jest laureatem konkursów szkolnych,
– reprezentuje szkołę i osiąga sukcesy w konkursach przed-
miotowych, zawodach sportowych i innych,
– przestrzega kultury języka.
Bardzo dobry Uczeń:
8. posiada znaczny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie (opanował po 80% wiadomości i umiejętności z poziomów podstawowego i ponadpodstawowego),
9. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
10. samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania,
11. umiejętnie korzysta z wszelkich środków masowego przekazu, wydawnictw encyklopedycznych,
12. przestrzega kultury języka przekazywanych treści, posiada bogate słownictwo,
– jest aktywny na lekcjach.
Dobry Uczeń:
a) posiada niepełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie (opanował 80% wiadomości i umiejętności z poziomu podstawowego i 60% z poziomu ponadpodstawowego),
b) zakresem wiadomości przekracza wymagania zawarte w podstawie programowej,
c) poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań, samodzielnie i przy pomocy nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne,
d) poprawnie posługuje się językiem polskim,
– samodzielnie korzysta ze środków masowego przekazu,
i wydawnictw encyklopedycznych,
– przestrzega kultury języka, posiada bogate słownictwo,
– jest aktywny na lekcjach.
Dostateczny Uczeń:
1. posiada wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, .(opanował 80% wiadomości i umiejętności z poziomu podstawowego),
2. stosuje zdobytą wiedzę dla celów poznawczych i teoretycznych pod kierunkiem nauczyciela,
3. posiada wiedzę i umiejętności dające się wykorzystać w typowych sytuacjach szkolnych i życiowych,
4. samodzielnie i przy pomocy nauczyciela rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności,
– posługuje się nabytymi wiadomościami w stopniu dosta-
tecznym.
Dopuszczający Uczeń:
*0 wykazuje braki w opanowaniu podstaw programowych, ale nieprzekreślające możliwości uzyskania wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki (opanował 60% wiadomości i umiejętności z poziomu podstawowego),
*1 nie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami nawet przy pomocy nauczyciela,
*2 samodzielnie i przy pomocy nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
*3 nie rozumie treści programowych,
*4 popełnia błędy językowe, wypowiada się niepoprawnie i chaotycznie,
– posiada znajomość minimalnego zakresu treści kształce-
nia niezbędnego w nauczaniu i potrzebnego w życiu.
Niedostateczny Uczeń:
2. wykazuje braki w opanowaniu podstaw programowych, które uniemożliwiają uzyskanie wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki (opanował mniej niż 60% wiadomości i umiejętności z poziomu podstawowego),
3. nie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami nawet przy pomocy nauczyciela,
4. nie rozwiązuje typowych zadań teoretycznych i praktycznych o niewielkim stopniu trudności,
5. nie rozumie treści programowych,
6. popełnia liczne błędy językowe,
7. wypowiada się niepoprawnie i chaotycznie,
nie opanował minimalnego zakresu treści kształcenia niezbędnego w nauczaniu i potrzebnego w życiu.
7. Wymagania podstawowe obejmują wiadomości i umiejętności, które są:
• elementarne,
• ich brak uniemożliwia dalszą naukę,
• stosunkowo łatwe do zapamiętania,
• najpewniejsze i najdonioślejsze naukowo,
• bezpośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym.
8. Wymagania ponadpodstawowe obejmują wiadomości i umiejętności, które są:
 umiarkowanie trudne i trudne do opanowania,
 w pewnym stopniu hipotetyczne,
 przydatne, ale nie niezbędne w dalszej nauce,
 twórcze naukowo,
 z dala od bezpośredniej użyteczności w życiu pozaszkolnym,
9. Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe określają nauczyciele prowadzący
zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową.
10. Nauczyciele są zobowiązani do poinformowania uczniów o wymaganiach
edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć.
11. Wychowawca klasy jest zobowiązany do poinformowania rodziców o możliwości
zapoznania się z: wymaganiami edukacyjnymi, systemem oceniania i sprawdzania
osiągnięć w nauce, regulaminem szkolnym, umieszczonymi w bibliotece
szkolnej. Rodzice potwierdzają podpisem tę informację.

§ 4
Ocenianie zachowania
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
• postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
• dbałość o honor i tradycje szkoły,
• dbałość o piękno mowy ojczystej,
• dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
• godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
• okazywanie szacunku innym osobom.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz
ich rodziców o warunkach, sposobie, kryteriach oceniania zachowania i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych
zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego albo nauczania indywidualnego lub opinii
publicznej/niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz poradni
specjalistycznej.
4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem
pkt . 5 i 6.
5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz
drugi z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
6. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną ocenę roczną
z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy wyższej programowo, a uczeń klasy
szóstej nie kończy szkoły.
7. Ocena zachowania w klasach I – III zarówno śródroczna jak i roczna jest oceną
opisową ustalaną przez wychowawcę klasy.
Oceny dokonuje się na podstawie arkusza osiągnięć i postępów ucznia.
8. Ocena zachowania w klasach IV – VI.
Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się wg następującej skali:
• wzorowe,
• bardzo dobre,
• dobre,
• poprawne,
• nieodpowiednie,
• naganne.

9. Kryteria oceny zachowania.

Pełne brzmienie ocen Kryteria
Wzorowe Uczeń:
A) ma pozytywny stosunek do obowiązków szkolnych,
B) wywiązuje się sumiennie z powierzonych zadań,
– bierze udział w zawodach sportowych i konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
1. nie opuścił żadnej godziny lekcyjnej bez usprawiedliwienia,
– nie spóźnił się bez usprawiedliwienia,
C) aktywnie działa na rzecz klasy i szkoły,
D) dba o kulturę języka,
E) jest wzorem dla innych uczniów w szkole i poza nią,
F) wykazuje szacunek i tolerancję wobec rówieśników, nauczycieli i dorosłych,
G) udziela pomocy słabszym.
bardzo dobre Uczeń:
H) ma właściwy stosunek do obowiązków szkolnych,
I) wywiązuje się z powierzonych zadań,
– bierze udział w zawodach sportowych i konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
2. nie opuścił żadnej godziny lekcyjnej bez usprawiedliwienia,
– nie spóźnił się bez usprawiedliwienia,
J) aktywnie działa na rzecz klasy i szkoły,
K) dba o kulturę języka,
L) jest pozytywnym przykładem dla innych uczniów w szkole i poza nią,
M) wykazuje szacunek wobec rówieśników, nauczycieli i dorosłych,
4. udziela pomocy słabszym.

Dobre Uczeń:
N) jest systematyczny w wypełnianiu obowiązków szkolnych,
1. opuścił maksymalnie do 5 godzin bez usprawiedliwienia,
2. spóźnił się maksymalnie 2 razy w semestrze bez usprawiedliwienia,
3. dba o mienie szkoły,
O) zachowuje kulturę bycia oraz higienę osobistą,
P) wykazuje szacunek wobec rówieśników, nauczycieli i dorosłych,
Q) jest uprzejmy wobec innych.
poprawne Uczeń:
R) ma poprawny stosunek do obowiązków szkolnych,
4. opuścił maksymalnie do 15 godzin bez usprawiedliwienia,
5. spóźnił się maksymalnie 3 razy w semestrze bez usprawiedliwienia,
6. nie niszczy mienia szkoły,
12. nie zawsze okazuje szacunek rówieśnikom i dorosłym,
13. wykazuje chęć poprawy zachowania w przypadku naruszenia regulaminu szkolnego.
nieodpowiednie Uczeń:
b) lekceważy obowiązki szkolne,
1. opuścił bez usprawiedliwienia do 20 godzin,
1. spóźnił się maksymalnie 5 razy bez usprawiedliwienia,
2. niszczy mienie szkoły,
3. nie zawsze okazuje szacunek rówieśnikom i dorosłym,
j) nie wykazuje chęci poprawy zachowania w przypadku naruszenia regulaminu szkolnego,
b) nie bierze udziału w życiu klasy, szkoły, środowiska,
– używa wulgarnego słownictwa,
a. nie wykazuje szacunku i tolerancji wobec rówieśników, nauczycieli oraz pracowników szkoły oraz innych dorosłych.
Naganne Uczeń:
a. rażąco lekceważy obowiązki szkolne,
b. opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 20 godzin,
c. spóźniał się na zajęcia bez usprawiedliwienia,
d. umyślnie niszczy mienie szkoły,
e. stosuje agresję słowną i fizyczną w stosunku do uczniów i nauczycieli,
f. stosuje używki,
g. wykazuje postawy godzące w dobre imię szkoły: ucieczki z lekcji, wagary, kradzieże, wejście w konflikt z prawem.

10. Tryb ustalania oceny zachowania:
• samoocena ucznia,
• ocena zespołu klasowego,
• ocena zespołu nauczycieli uczących w oddziale,
• ocena wychowawcy.
11. Ocena ustalona przez wychowawcę w powyższym trybie jest ostateczna. Arkusz oceny
z zachowania jest dokumentem przechowywanym w dzienniku lekcyjnym.
• uczniowie muszą być poinformowani o przewidywanej ocenie z zachowania tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

§ 5
Klasyfikacja i terminy klasyfikacji
Rok szkolny trwający od 1 września do 31 sierpnia podzielony jest na dwa okresy:
 1 okres trwa od 1 września do 31 stycznia każdego roku szkolnego.
Klasyfikację przeprowadza się w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych
w okresie.
 2 okres trwa od 1 lutego do czerwca każdego roku szkolnego. Klasyfikacji dokonu-
je się w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych, których termin zakończenia poda-
wany jest corocznie w kalendarzu roku szkolnego.

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć eduka-
cyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
i ustaleniu według skali określonej w § 3 śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
i śródrocznej oceny zachowania według skali określonej w § 4.
2. Klasyfikacja roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edu –
kacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym
i ustalenie:
• jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
• rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Klasyfikacja roczna w klasach IV – VI polega na podsumowaniu osiągnięć edu-
kacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu:
• rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
• oceny klasyfikacyjnej zachowania według kryteriów określonych w pkt 9.
4. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy, obowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych w formie pisemnej co najmniej na tydzień przed tym zebraniem.
5. Wychowawca, w porozumieniu z nauczycielami uczącymi, ma obowiązek powiado-
mić pisemnie ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej na
miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady.
6. Podpisane przez rodziców zawiadomienie o przewidywanej ocenie niedostatecz-
nej przechowuje się w dzienniku lekcyjnym.
7. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna może być zmieniona
tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
8. W stosunku do uczniów klasy programowo najwyższej, czyli szóstej, przepis
pkt. 6 nie ma zastosowania.
9. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
10. Ocena niedostateczna z religii nie wpływa na promocję do klasy wyższej lub ukończenie szkoły.
11. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,
jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym
planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedosta-
tecznej.
12. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
13. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
14. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku przedmiotów lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
15. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
16. Z wnioskiem o przeprowadzenie egzaminu może wystąpić uczeń, jego rodzice
lub wychowawca klasy.
17. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, jeżeli:
• rodzice ucznia złożą pisemne wyjaśnienie powodów nieobecności i zaproponują środki zaradcze, które wykluczą problem dalszym toku edukacji.
• uczeń jest nie klasyfikowany z nie więcej niż trzech przedmiotów.
• dyrektor ustala jeden nieodwołalny termin egzaminu, o którym powiada-
mia ucznia i jego rodziców.
18. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych
przepisów:
• indywidualny tok nauki,
• spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
19. Uczeń kończy szkołę podstawową:
a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 4
pkt. 4, 5 i 6,
b) przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI.
20. Jeśli uczeń nie spełni warunków ukończenia szkoły (nie otrzyma pozytywnych ocen końcowych), to otrzymuje jedynie informację o szczegółowych wynikach sprawdzianu (nie zaś zaświadczenie wraz ze świadectwem ukończenia szkoły, które otrzymuje, gdy spełni warunki ukończenia szkoły).

§ 6
Egzamin klasyfikacyjny
1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami.
2. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą nie ustala się oceny ze spra –
wowania, a egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć
edukacyjnych.
a) Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
W skład komisji wchodzą:
 dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący;
 nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.
b) Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć
edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy jednego dnia.
3. Egzamin klasyfikacyjny dla uczniów wymienionych w § 5 pkt.15,17 i 18 a przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora
szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć,
4. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części ustnej i pisemnej. Egzamin z techniki, plastyki, muzyki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
5. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
 skład komisji,
 termin egzaminu,
 zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
 wynik egzaminu ustnego w postaci zwięzłej informacji o odpowiedziach ucznia,
 ocenę ustaloną przez komisję,
 do protokołu załącza się pracę pisemną ucznia.
6. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów
– rodzice ucznia.
7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych na terenie szkoły.
8. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, może być zmieniona
tylko w wyniku zastrzeżeń wniesionych przez rodziców dotyczących trybu
ustalania tych ocen (§ 8).
9. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna ocena roczna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego w klasach IV i V.

§ 7
Egzaminy poprawkowe
• Uczeń klasy IV i V, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych wypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
• Egzamin poprawkowy składa się z części ustnej i pisemnej za wyjątkiem zajęć plastycznych, muzycznych, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.
• Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
• Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
• W skład komisji wchodzą:
• dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący,
• nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,
• nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
• Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony – na własną prośbę lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach – przez dyrektora szkoły, z prac
w komisji egzaminacyjnej.
W przypadku braku w szkole innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne można powołać nauczyciela z innej szkoły za zgodą dyrektora tej
szkoły.
• Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
 skład komisji,
 termin egzaminu,
 pytania egzaminacyjne,
 wynik egzaminu ustnego w postaci zwięzłej informacji o odpowiedziach ucznia,
 ocenę ustaloną przez komisję,
 do protokołu załącza się pracę pisemną ucznia.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił w terminie do egzaminu poprawkowego, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami , nie później niż do końca września.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego, jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych na terenie szkoły (z wyłączeniem pkt.8).
11.Rada pedagogiczna może promować do klasy programowo wyższej ucznia klasy IV-V, który nie zdał egzaminu poprawkowego tylko jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego. Przy podejmowaniu tej decyzji należy uwzględnić możliwości edukacyjne ucznia.

§ 8
Odwołania od oceny ustalonej niezgodnie z procedurą
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
a) przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. W skład komisji wchodzą:
a) w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych
• dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
• nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
• dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
b) w przypadku oceny z zachowania
• dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
• wychowawca klasy,
• pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
• psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
• przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
• przedstawiciel rady rodziców.
4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych
 skład komisji,
 termin sprawdzianu,
 zadania (pytania) sprawdzające,
 wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
b) w przypadku oceny zachowania
 skład komisji,
 termin posiedzenia komisji,
 wynik głosowania,
 ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
9. Wyżej wymienione przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadze-
nia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna.

§ 9
Promocja z wyróżnieniem
1. Uczeń szkoły podstawowej począwszy od klasy IV otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem jeżeli:
 uzyskał wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania,
 W wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał z obowiązujących zajęć edukacyjnych,
średnią ocen co najmniej 4,75.
2. Uczniowi , który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę,
Do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
3. Świadectwo stwierdzające uzyskanie promocji lub ukończenie szkoły z wyróżnieniem posiada na stronie pierwszej biało – czerwony pionowy pasek o szerokości 12 mm, umieszczony w odległości 50 mm od lewej krawędzi świadectwa.

§ 10
Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej
W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań, będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej „sprawdzianem”.
1. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.
2. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły.
3. Komisja okręgowa opracowuje informator zawierający:
 szczegółowy opis wymagań,
 kryteria oceniania,
 formy przeprowadzania sprawdzianu,
 przykłady zadań.
4. Informator oznaczony nazwą i numerem nadanym przez komisję okręgową publikuje
się nie później niż do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest
przeprowadzany sprawdzian.
5. Sprawdzian obejmujący wymagania zawarte w podstawie programowej przeprowadza się w kwietniu w terminie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
6. Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian będzie składał się z dwóch części i obejmie:
1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym;
2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego, nauczonego w szkole w ramach zajęć obowiązkowych.
7. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części sprawdzianu.
8. Za organizację i przebieg sprawdzianu w szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
9. W przypadku uczniów niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
10. Dla uczniów:
1) niesłyszących,
2) słabo słyszących,
3) niewidomych,
4) słabo widzących,
5) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
6) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przystępujących do sprawdzianu, przygotowuje się zestawy zadań dostosowane do rodzaju ich niepełnosprawności.
11. W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami, chorych i niesprawnych czasowo czas trwania sprawdzianu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.
12. Sprawdzian o którym mowa będzie przeprowadzany w jednym dniu i potrwa: w części pierwszej – 80 minut, części drugiey – 45 minut.
13. W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami, chorych i niesprawnych czasowo czas trwania każdej części sprawdzianu może być przedłużony, zgodnie z wytycznymi określonymi przez dyrektora Komisji Centralnej w szczegółowej informacji.
14. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.
15. Wyniki sprawdzianu są wyrażane w procentach i obejmują:
1) wynik z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku z matematyki;
2) wynik z części drugiej.
16. Miejsca oraz sale, w których uczniowie piszą sprawdzian ustalane są w drodze
losowania.
17. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, mają prawo przystąpić do
sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, publicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej.
18. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku
szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian i nie wcześniej niż po ukńczeniu klasy
trzeciej.
19. Opinię rodzice ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
20. Uczniowie chorzy lub niepełnosprawni czasowo na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach
i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
21. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia sprawdzianu do potrzeb
uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
22. Laureaci i finaliści olimpiad oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu grup przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni ze sprawdzianu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
23. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.
24. Za organizację i przebieg sprawdzianu w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
25. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego nie później niż na 2 miesiące
przed terminem sprawdzianu może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego
zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole.
26. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca z powodu
choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie, dyrektor Komisji Okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.
27. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca powinni odbyć
szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu, organizowane przez Komisję Okręgową.
28. Do zadań przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego należy:
a) przygotowanie listy uczniów przystępujących do sprawdzianu; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi Komisji Okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
b) nadzorowanie przygotowania sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian,
c) ustalenie składu zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu w poszczególnych
salach, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu:
 w skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby:
– przewodniczący,
– 2 nauczycieli, z których jeden jest zatrudniony w innej szkole,
 w przypadku, gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów,
 nauczyciel zatrudniony w innej szkole zostaje powołany w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły,
d) informowanie uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu,
e) nadzorowanie prawidłowego przebiegu sprawdzianu,
f) sporządzenie wykazu uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu lub przerwali
sprawdzian i przekazanie go dyrektorowi Komisji Okręgowej,
g) zabezpieczenie, po zakończeniu sprawdzianu, zestawów zadań i kart odpowiedzi
i dostarczenie ich do miejsca wskazanego przez dyrektora Komisji Okręgowej.
29. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego
członek zespołu egzaminacyjnego:
a) odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu,
b) sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu,
c) przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu.
30. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu, przewodniczący
szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek zespołu
egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora Komisji Okręgowej.
31. Jeżeli pakiety nie zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym sprawdziany w ilości odpowiedniej do ilości uczniów w poszczególnych salach.
32. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności
odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu w danej sali.
33. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają karty uczniom, polecając im sprawdzenie,
czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne.
34. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub
w karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartą odpowiedzi.
35. Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi zamieszcza się w protokole. Protokół podpisuje czytelnie uczeń, który zgłosił braki w zestawie.
36. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu, wpisuje się
kod ucznia, nadany przez Komisję Okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.
37. W czasie trwania sprawdzianu:
a) każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku (stoliki ustawione w jednym kierunku
w odległości zapewniającej samodzielność pracy),
b) uczniowie nie powinni opuszczać sali, w szczególnych przypadkach przewodniczący
zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu
warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami,
z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej,
c) do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można wnosić żadnych
urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.
38. W sali, w której przeprowadzany jest sprawdzian, mogą przebywać oprócz zespołu
nadzorującego i przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego:
a) delegowani przedstawiciele organów sprawujących nadzór pedagogiczny,
b) delegowani przedstawiciele Komisji Centralnej,
c) oraz inne osoby za zgodą dyrektora Komisji Okręgowej.
39. Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez
przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy
ucznia.
40. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub
jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę
pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa
sprawdzian tego ucznia i unieważnia jego sprawdzian. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu ucznia zamieszcza się w protokole przebiegu sprawdzianu.
a) W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, dyrektor Komisji Okręgowej w porozumieniu z dyrekto rem Komisji centralnej unieważnia sprawdzian.
b) W przypadkach, o których mowa w punkcie 32 i 32 a uczeń przystępuje ponownie do
sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż
do 20 sierpnia danego roku, miejscu wskazanym przez dyrektora Komisji Okręgowej.
c) Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu:
– stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia,
– uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa
sprawdzian, a dyrektor Komisji Okręgowej w porozumieniu z dyrektorem Komisji
Centralnej unieważnia sprawdzian, a w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
sprawdzianu dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników
uzyskanych ze sprawdzianu wpisuje się „0”.
41. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.
42. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora Komisji Okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala Komisja Okręgowa
na podstawie punktów przyznanych przez egzaminatorów.
43. Wynik sprawdzianu ustalony przez Komisję Okręgową jest ostateczny.
44. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w
ustalonym terminie, przerwał sprawdzian albo jego sprawdzian został unieważniony,
przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji
Centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez
dyrektora Komisji.
45. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia, powtarza
ostatnią klasę szkoły podstawowej i do sprawdzianu przystępuje w następnym roku.
46. W szczególnych wypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor Komisji Okręgowej może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły składany w porozumieniu z rodzicami ucznia.
47.Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia Komisja Okręgowa przesyła do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych roku szkolnego, a w przypadku
zapisanym w pkt. 36 do dnia 31 sierpnia danego roku.
48. Zaświadczenia o wyniku sprawdzianu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego
rodzicom.
49. Z przebiegu sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporzą-
dza protokół, który podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz
przewodniczący zespołów nadzorujących. Protokół przekazuje się niezwłocznie do
Komisji Okręgowej.
50. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzona i oceniona praca ucznia jest
udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w miejscu i w czasie wskazanym
przez dyrektora Komisji Okręgowej.
51. Dokumentację sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przechowuje Komisja Okręgowa
przez 6 miesięcy.
52. Dokumentację sprawdzianu przechowuje się według zasad określonych w odrębnych
przepisach.
53. Jeżeli uczeń nie spełnia warunków ukończenia szkoły (nie otrzymał pozytywnych ocen
końcowo rocznych), to otrzymuje jedynie informację o szczegółowych wynikach
sprawdzianu (nie zaś zaświadczenia wraz ze świadectwem ukończenia szkoły, które
otrzymuje, gdy spełni warunki ukończenia szkoły) – art.44zza8u.s.o.
Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły
§ 1
1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługowych.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 2
Wicedyrektor szkoły
1. Wicedyrektor Szkoły jest powoływany przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej.
2. Do zadań i kompetencji wicedyrektorów należy w szczególności:
 nadzorowanie pracy zespołów powołanych do opracowania rocznego planu pracy szkoły i tygodniowego rozkładu zajęć.
 kontrolowanie realizacji zadań zawartych w planach.
 podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia poziomu i sprawności szkoły.
 kontrolowanie dyscypliny pracy nauczycieli
 otaczanie opieką nauczycieli początkujących i studentów odbywających praktyki pedagogiczne.
 gromadzenie informacji związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego uczniów, pracą kół zainteresowań oraz wynikami konkursów i zawodów,
 sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie z dyrektorem oceny pracy nauczycieli wg ustalonego podziału.
 organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 rozliczanie godzin ponadwymiarowych i zastępczych.
 zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności.
 w wykonywaniu zadań wicedyrektor współpracuje ze wszystkimi organami szkoły.

§ 3
Nauczyciele – obowiązki
1.Nauczyciele kierując się dobrem ucznia realizują cele i zadania szkoły. Prowadzą pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą. Są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.
2.Nauczyciele realizują zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniając potrzeby
i zainteresowania uczniów.
3.Nauczyciele pracujący z grupami przedszkolnymi są zobowiązani do przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
4. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
 prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego,
 oddziaływanie w kierunku rozwoju psychofizycznego uczniów,
 rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów,
 udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 dokonywanie bezstronnej i obiektywnej oceny uczniów,
 dbanie o powierzone pomieszczenia, pomoce naukowe i sprzęt szkolny,
 doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
 dbanie o poszanowanie godności osobistej każdego ucznia.
5. Nauczyciela obowiązuje przestrzeganie uchwał rady pedagogicznej, a także zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej, w tym nie ujawnianie spraw omawiany na posiedzeniach rady, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
6. Nauczyciele korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
7. Zajęcia organizowane w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej są przydzielane za zgodą nauczyciela
 za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w sposób określony w art. 35 ust. 3.
 zajęcia nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.
 w ramach realizacji zajęć UE może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, posiadający odpowiednie kwalifikacje

§ 4
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.
2. Do zadań zespołu przedmiotowego należy:
 wybranie podstawy programowej zatwierdzonej przez MEN dla danego bloku
przedmiotowego,
 wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
 organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego poprzez:
– szkoleniowe posiedzenia rady pedagogicznej,
– prowadzenie lekcji otwartych dla swojego zespołu oraz innych nauczycieli,
 Współdziałanie w organizowaniu klasopracowni i ich wyposażaniu, opracowanie
regulaminów klasopracowni,
 opiniowanie innowacyjnych , autorskich programów,
 współpraca nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania,

§ 5
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w oddziale.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności oddziaływań wychowawczych pożądane jest, aby
jeden wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Rodzice i uczniowie mają prawo wystąpić do dyrektora szkoły o dobór bądź zmianę wychowawcy klasy.
4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, w szczególności zaś:
a) organizowanie zajęć integrujących zespół klasowy,
b) kształtowanie postawy miłości do Ojczyzny, poszanowania tradycji i symboli narodowych,
c) kształtowanie atmosfery dobrej pracy, życzliwości i koleżeństwa oraz poczucia odpowiedzialności za własne słowa i czyny,
d) kultywowanie tradycji szkolnych,
e) wszechstronne poznanie osobowości uczniów,
f) inicjowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
g) otaczanie szczególną opieką uczniów uzdolnionych,
h) wspieranie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej,
i) rozwijanie samorządowych form życia społecznego,
j) systematyczne kontrolowanie postępów w nauce i zachowaniu wychowanków,
k) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie w celu koordynowania działań wychowawczych,
l) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego,
ł) przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
m) informowanie rodziców o wynikach w nauce, trudnościach rozwojowych
i zachowaniu uczniów oraz organizowanie wzajemnych kontaktów,
n) prowadzenie dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie, w tym opracowanie planu pracy wychowawczej.
5. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku
uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły
6. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony
właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych

§ 6
1. Szkoła otacza opieką uczniów w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych lekcyjnych i pozalekcyjnych.
2. Nauczyciel zobowiązany jest do:
a) stałej opieki i kontroli miejsc, w których prowadzi zajęcia,
b) usunięcia zagrożeń lub niezwłocznego powiadomienia o nich dyrekcji szkoły,
c) sprawdzania obecności uczniów i odnotowywania tego faktu w dzienniku lekcyjnym
3. Nauczycielowi nie wolno:
a) pozostawiać uczniów bez opieki,
b) usunąć ucznia z pomieszczenia, w którym prowadzi zajęcia,
c) wysyłać ucznia poza teren szkoły podczas zajęć lub przerw.
4. Opiekunowie pracowni oraz pomieszczeń sportowych opracowują odpowiednie
regulaminy zawierające zasady korzystania z urządzeń tam się znajdujących.
Przy wyjściu lub wyjeździe z uczniami poza teren szkoły mają zastosowanie odrębne przepisy.
§ 7
Współpraca nauczycieli i wychowawców z rodzicami
1. Nauczyciele i wychowawcy realizując zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze
ściśle współpracują z rodzicami uczniów.
W ramach tego współdziałania rodzice mają prawo do:
a) znajomości zamierzeń i zadań dydaktyczno-wychowawczych klasy i szkoły,
b) zapoznania z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
c) uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów w nauce, a także
trudności na które napotyka dziecko w czasie nauki szkolnej,
d) poradnictwa w sprawach wychowawczych,
e) wyrażania i przekazywania dyrektorowi opinii, uwag, wniosków i skarg na temat
pracy szkoły,
f) wnioskowania o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
g) rodzice mają prawo do wnoszenia skarg i wniosków do dyrektora szkoły.
Skargi są rozpatrywane zgodnie z załącznikiem do statutu – „ Procedury rozpatrywa-
ania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej nr 11 w Gdańsku.”
2. Za wychowanie i rozwój dziecka główną odpowiedzialność ponoszą rodzice.
3. Rodzice mają obowiązek:
a) dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
b) zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne,
c) usprawiedliwiać niezwłocznie nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi
sprawami rodzinnymi. ( najpóźniej w ciągu 3 dni po powrocie ucznia na zajęcia),
d) do nadrobienia zaległości wynikających z nieobecności ucznia w szkole,
e) stworzyć dziecku warunki umożliwiające przygotowanie do zajęć,
f) zapewnić dziecku jednolity strój obowiązujący w szkole.
4. Rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie
szkoły przez ich dzieci.
5. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami co najmniej raz na dwa miesiące, a także
umożliwia spotkania indywidualne związane z wymianą informacji oraz dyskusją
na tematy wychowawcze.

§ 8
1. W Szkole może zostać powołane stanowisko pedagoga, logopedy, nauczyciela terapeuty za zgodą organu prowadzącego.
2. Szczegółowe zasady udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają
odrębne przepisy.
3. Zakres zadań i kompetencji pedagoga, logopedy, nauczyciela terapeuty ustala dyrektor
szkoły.
§ 9
Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych szkoły nie wymienione w statucie są zbieżne z aktami prawnymi wyższej rangi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 10
Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne. Pisemne porozumienie zawiera dyrektor z zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
Rozdział VI
Uczniowie szkoły
§ 1
Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.

§ 2
1. Uczniowie są współgospodarzami szkoły, wpływają na jej życie, a przez swoich przedstawicieli uczestniczą w tworzeniu programu wychowawczego szkoły i są współodpowiedzialni za jego realizację.
2. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i wychowania,
b) opieki wychowawczej,
c) bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
d) poszanowania godności osobistej, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
e) życzliwego, podmiotowego traktowania,
f) swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
g) zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami,
h) pomocy w przypadku trudności w nauce,
i) uczestnictwa w zajęciach dodatkowych wspomagających jego rozwój np.: terapii pedagogicznej, zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych, zajęciach korekcyjnych.
j) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego ,
k) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
l) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w kołach zainteresowań i innych formach zajęć pozalekcyjnych,
ł) korzystania z pomieszczeń szkolnych, pomocy naukowych i księgozbioru,
m) pomocy materialnej i socjalnej w szczególnych przypadkach losowych,
n) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
o) uczestnictwa w organizowanych formach wypoczynku.
3. Do obowiązków ucznia należy:
a) dbałość o dobre imię szkoły, o tworzenie i wzbogacanie tradycji szkolnych,
b) systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych i innych formach życia
szkoły,
c) przestrzeganie zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników szkoły,
d) poszanowanie godności osobistej kolegów, przeciwdziałanie aktom przemocy
i chuligaństwa,
e) przestrzeganie zasad współżycia społecznego w duchu tolerancji,
f) odpowiedzialne i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań,
g) dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych,
h) dbałość o ład, porządek i dyscyplinę,
i) przeciwdziałanie wszelkim przejawom dewastacji i wandalizmu, ochrona przyrody
i dbałość o otoczenie szkoły.
4. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność
w okresie jednego miesiąca przez co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
5. Decyzją Dyrektora Szkoły, w uzasadnionych przypadkach – na prośbę wychowawcy klasy lub rodzica (prawnego opiekuna) można przenieść ucznia do innego oddziału.
6. Uczeń jest zobowiązany do noszenia jednolitego stroju (określonego w załączniku do
statutu).
7. Uczniom nie wolno przynosić do szkoły aparatów komórkowych i innych urządzeń elek-
tronicznych oraz kosztownych przedmiotów ( zegarków, kolczyków itp.).
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie bądź uszkodzenie w/w przedmiotów i urządzeń elektronicznych.
W wyjątkowych przypadkach (np. przewlekła choroba) za zgodą dyrektora można korzystać z w/w urządzeń elektronicznych.
Obowiązki i prawa uczniów w przystępnej formie zawarte są w Regulaminie Szkoły.

§ 3
Nagrody i kary
I Nagrody:
1) Pochwała wychowawcy wobec całej klasy.
2) Pochwała dyrektora w obecności uczniów z innych klas.
3) Wręczenie dyplomu
4) Nagroda rzeczowa ( w miarę posiadanych środków)
5) List gratulacyjny dla rodziców.
II. Listy gratulacyjne przyznawane będą przez zespół nauczycieli powołany przez dyrektora
szkoły na wniosek wychowawcy klasy
III. Wyróżniający się uczniowie otrzymują szkolne wyróżnienie „Srebrna tarcza”
przyznawane na koniec I etapu edukacyjnego i ”Złota Tarcza” – na koniec II etapu
edukacyjnego. Szczegółowe kryteria przyznawania wymienionych wyróżnień określa
regulamin.
IV. Kary:
1. Upomnienie wychowawcy klasy.
2. Upomnienie przez dyrektora.
3. Przeniesienie do innej klasy.
4. Wnioskowanie o przeniesienie do innej szkoły zgodnie z procedurami.
V.1.Uczeń lub jego rodzice mogą wnieść na piśmie odwołanie od kary do dyrektora szkoły
w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o karze
2. Termin rozpatrzenie odwołania wynosi 14 dni roboczych.

§ 4
Szkoła używa pieczęci urzędowej i stempla według ustalonego wzoru.
Odrębne przepisy określają:
a) używanie i przechowywanie pieczęci,
b) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji,
c) zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej,
d) zasady i tryb ubiegania się o sztandar i imię szkoły.
ROZDZIAŁ VIII
Rozwiązywanie konfliktów
1. Strony konfliktu w procedurze odwoławczej nie mogą pominąć żadnego z organów Szkoły wymienionych poniżej, ani też zmieniać ustanowionej kolejności odwoławczej.
2. Jeżeli stroną konfliktu jest uczeń, jego procedura odwoławcza następuje kolejno do:
a. wychowawcy klasy lub nauczyciela uczącego w zależności od rodzaju sprawy
b. Pedagoga szkolnego
c. Dyrektora Szkoły
3. Jeżeli stroną konfliktu jest rodzic, jego procedura odwoławcza następuje kolejno do:
a. wychowawcy klasy lub nauczyciela uczącego w zależności od rodzaju sprawy
b. Pedagoga szkolnego
c. Dyrektora Szkoły
4. Ostatnią instancją odwoławczą na terenie Szkoły jest Dyrektor.
5. Strony konfliktu mają prawo odwołać się od decyzji Dyrektora Szkoły do organu prowadzącego szkołę i nadzoru pedagogicznego w terminie 7 dni.
6. Każda ze stron konfliktu ma prawo do życzliwego i podmiotowego rozpatrywania odwołania.

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdańsku jest nadawany i zmieniany drogą nowelizacji po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.

Statut został znowelizowany przez Radę Pedagogiczną Szkoły uchwałą z dnia 31.08. 2015 roku.
Jest to jednolity tekst Statutu Szkoły Podstawowej nr 11 im. Na Bursztynowym Szlaku w Gdańsku