Dyżury

Miejsca dyżurów:

1. Parter – od sali 17 do sekretariatu.

2. Parter – wejście do holu przy sekretariacie.

3. Parter – korytarz przy świetlicy.

4. I piętro – od biblioteki do sali 28.

5. I piętro – wejście do holu przy pokoju nauczycielskim.

6. I piętro – od sali 23 do sali 25.

7. II piętro – od sali 45 do sali 50.

Regulamin dyżuru

1. Uczniowie dyżurni muszą posiadać identyfikator z informacjami o sobie /imię, nazwisko, klasa/.
2. Dyżurny bez identyfikatora nie może pełnić dyżuru.
3. Dyżurny musi być grzeczny wobec innych uczniów, nie używać przemocy i brzydkich wyrażeń. W razie konfliktów z innymi uczniami zgłaszać problem nauczycielom.
4. Należy pozwalać przechodzić uczniom do toalet, automatu i stołówki podczas przerw obiadowych.
5. Dyżur trwa przez tydzień i zaczyna się od przerwy przed pierwszą lekcją w danym dniu,
a kończy na przerwie przed ostatnią lekcją.
6. Dyżurnych ustala w klasie przewodniczący samorządu klasowego razem z wychowawcą.
7. Kolejność dyżurów klas ustala przewodniczący sekcji porządkowej samorządu szkolnego.
8. Dyżurny, który łamie postanowienia regulaminu jest odsuwany od dyżuru i ukarany zgodnie
z postanowieniami regulaminu szkoły.

Kryteria oceniania klas pełniących dyżur

1 punkt – za obecność dyżurnego

2 punkty – za posiadanie plakietki

3 punkty – za właściwą postawę dyżurnego

Oceny

6 punktów – ocena celująca

5 punktów – ocena bardzo dobra

4 punkty – ocena dobra

3 punkty – ocena dostateczna

2 punkty – ocena dopuszczająca

1 punkt -ocena niedostateczna