Regulamin SU

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 11 zwany dalej Samorządem działa w oparciu o art. 55 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz Statut Szkoły Podstawowej Nr 11.

2. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły.

3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

4. Władze Samorządu są zobowiązane do informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz udziałem w pracach Samorządu.

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących takich praw uczniów jak:

prawo do zapoznania się z programem nauczania ,
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
prawo do rozwijania własnych zainteresowań,
prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
II. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

1. Władzami samorządu uczniowskiego są:

w klasach: samorządy klasowe,
w szkole: samorząd szkolny.
2. Samorząd klasowy składa się z:

przewodniczącego,
zastępcy przewodniczącego,
sekretarza,
skarbnika.
2.1 Samorządy klasowe klas IV – VI są reprezentantami uczniów, w klasach I – III interesy uczniów reprezentują wychowawcy.

2.2 Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim:

ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym;
reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli;
reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych;
występowanie z inicjatywa organizowania imprez klasowych;
udział w pracach organizowanych przez samorząd szkolny;
informowanie klasy o postanowieniach i pracach samorządu szkolnego;
inne zadania nałożone przez klasę lub samorząd szkolny.
3. Samorząd Szkolny składa się z:

przewodniczącego
zastępcy przewodniczącego
przewodniczących i członków sekcji, jeżeli sekcje zostaną powołane.
sekretarza
3.1 Do zadań Samorządu Szkolnego należy przede wszystkim:

przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów,
współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki,
współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych i sportowych,
organizowanie wypoczynku i rozrywki,
dbanie o dobre imię i honor szkoły,
angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska,
zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród,
rozstrzyganie sporów miedzy uczniami,
informowanie całej społeczności o swoich opiniach i problemach ( informacje na tablicy ogłoszeniowej SU, gazetka szkolna, godziny wychowawcze, apele ).
III. WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

1. Wybory Samorządu przeprowadza się w miesiącu wrześniu w dwóch etapach:

wybory samorządów klasowych, w pierwszych dwóch tygodniach nowego roku szkolnego przeprowadzają wychowawcy klas,
wybory samorządu szkolnego, do końca września przeprowadza opiekun samorządu.
2. Uczniowie klas wybierają swoich przedstawicieli w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej 2/3 uczniów klas i przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Uczeń, który uzyskał największą ilość głosów zostaje przewodniczącym. Trzech następnych kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów, otrzyma stanowiska: zastępcy, sekretarza i skarbnika.

3. Przewodniczący i zastępcy samorządów klasowych klas IV – VI wybierają spośród siebie w wyborach tajnych przewodniczącego samorządu szkolnego, zastępcę sekretarza i przewodniczących sekcji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Kadencja władz Samorządu trwa 1 rok.

2. Wszystkie decyzje samorządu szkolnego podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy składu samorządu szkolnego.

3. Członka samorządu szkolnego można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach samorządu szkolnego.

4. Członek samorządu szkolnego może sam zrezygnować z działalności w samorządzie.

5. Przewodniczący samorządu szkolnego reprezentuje samorząd uczniowski wobec władz szkoły i na zewnątrz szkoły.

6. Samorząd szkolny obraduje na zebraniach zwoływanych przez przewodniczącego lub opiekuna samorządu.