Regulamin

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11
IM. „ NA BURSZTYNOWYM SZLAKU”
W GDAŃSKU

Na podstawie:
art. 67 ust.1 pkt.3 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
(Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
§ 7 Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz.624 z 2001 r. z późn. zm.);
Statutu Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Na Bursztynowym Szlaku w Gdańsku.

§1
Postanowienia ogólne
1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów klas 0-3 Szkoły Podstawowej Nr 11, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów prawnych) lub organizację dojazdu do szkoły.
2. Pracownikami świetlicy są nauczyciele – wychowawcy świetlicy.
3. Zajęcia mogą odbywać się w innym miejscu niż sala świetlicowa (w zależności od
możliwości).
4. Każdy wychowanek świetlicy lub uczeń przebywający czasowo w świetlicy jest
zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy.
5. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz programie wychowawczym.

§2
Cele i zadania świetlicy szkolnej
1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych.
2. Do zadań świetlicy należy:
rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań intelektualnych, artystycznych
i technicznych
kształtowanie u dzieci właściwej postawy etyczno – moralnej, wyrabianie osobowościowych cech charakteru takich jak m.in.: pracowitość, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, tolerancja, szacunek, itp.
upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
i czystości
pomoc w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej (w zależności od możliwości – ilości dzieci i opiekunów oraz wolnych sal lekcyjnych)
przygotowanie do właściwego spędzania wolnego czasu poprzez wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, rekreacji ruchowej i sportu
współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) i wychowawcami klas, dyrekcją,
a także ze specjalistami pracującymi w szkole tj. pedagog, logopeda, pielęgniarka.

§3
Organizacja pracy świetlicy
1. Świetlica czynna jest w godzinach od 6.30 do 17.00.
2. Zapisy do świetlicy odbywają się od pierwszego dnia rozpoczęcia roku szkolnego
do 20 września w danym roku szkolnym.
3. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonują wychowawcy świetlicy
w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
4. Podstawą zapisu dziecka jest pisemna deklaracja rodziców tzw. „Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy”.
5. Prawo do odbierania dziecka ze świetlicy mają rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby upoważnione pisemnie przez rodziców (opiekunów prawnych).
6. Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy wymaga pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) wraz z określeniem godziny wyjścia dziecka ze świetlicy.
7. Nie podlega opiece świetlicowej dziecko, które nie dotrze do świetlicy.
8. Dzieci niezapisane mogą wyjątkowo przebywać w świetlicy:
– w uzasadnionych, losowych przypadkach, przy wcześniejszym porozumieniu się
rodziców (opiekunów prawnych) z wychowawcami świetlicy.

§4
Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy
1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) ma prawo do:
opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej
ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej
zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie świetlicy i poza nią
udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych
pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych
pomocy w nauce
życzliwego i podmiotowego traktowania
otrzymywania pochwał, nagród, wyróżnień
korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, gier, zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy
poszanowania swojej własności
higienicznych warunków przebywania w świetlicy

2. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) zobowiązany jest
do:
respektowania poleceń nauczyciela
przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy
dbania o bezpieczeństwo swoje i innych
zgłaszania wychowawcom złego samopoczucia
przestrzegania zasad zachowania się uczniów w świetlicy

§5
Zasady zachowania uczestników świetlicy
1. Przychodzi do świetlicy zaraz po przybyciu do szkoły lub po skończonych zajęciach.
2. Wchodząc do świetlicy zgłasza wychowawcy swoje przybycie.
3. Nie wychodzi ze świetlicy szkolnej bez zgody wychowawcy.
4. Nie oddala się od wychowawcy podczas wyjść poza salę świetlicową.
5. Bawi się i pracuje w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
6. Szanuje innych, nikomu nie dokucza.
7. Bierze aktywny udział w zajęciach.
8. Stara się cicho pracować i bawić.
9. Słucha uważnie próśb i poleceń nauczyciela – stara się je jak najlepiej wykonać.
10. Nie przeszkadza nauczycielom w prowadzeniu zajęć.
11. Nie przeszkadza innym dzieciom w pracy i zabawie.
12. Dba o porządek w sali.
13. Po skończonej zabawie i po zajęciach zawsze porządkuje swoje otoczenie.
14. Szanuje sprzęty i przedmioty będące na wyposażeniu świetlicy.
15. Szanuje cudzą i swoją własność.
16. Bez zgody właściciela nie rusza cudzych rzeczy.
17. Dba o higienę osobistą.
18. Myje ręce przed posiłkiem, gdy korzysta z toalety oraz po powrocie z boiska.
19. Posiłki i napoje spożywa w miejscu do tego przeznaczonym.
20. Zmienia obuwie i pozostawia w szatni ubrania wierzchnie.
21. Za rzeczy i zabawki przyniesione z domu odpowiada sam uczeń.

§6
Wychowawca oczekuje na zajęciach
1. Powitania i pożegnania z wychowawcą i kolegami.
2. Ułożenia zamkniętych plecaków, toreb w ustalonym porządku.
3. Udziału w zajęciach.
4. Współpracy z całą grupą.
5. Przestrzegania zasad współżycia w grupie.
6. Pomagania słabszym podczas zabaw, gier i nauki.
7. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek na stolikach i w sali.
8. Poszanowania sprzętów w świetlicy, gier stolikowych, przyborów do pracy i innych.
9. Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

§7
Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów prawnych)
dzieci uczęszczających do świetlicy
1. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 w Gdańsku mają
prawo zapisać swoje dziecko do świetlicy, jeśli musi ono dłużej przebywać w szkole
ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów prawnych) lub organizację
dojazdu do szkoły.
2. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego
zrezygnować z opieki świetlicy informując o swojej decyzji wychowawców świetlicy.
3. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do uzyskania informacji o pobycie
i funkcjonowaniu dziecka w świetlicy.
4. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami (opiekunami prawnymi) realizowana
jest w formie bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej, pisemnej informacji lub
informacji przekazanej za pośrednictwem wychowawcy.
5. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo wydać pisemną zgodę na samodzielne
opuszczenie przez dziecko świetlicy w określonym czasie lub pisemnie upoważnić inną
osobę do odbioru dziecka ze świetlicy, jednocześnie przejmując pełną
odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy.
6. Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy. 7. Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do uaktualniania danych w „Karcie
zgłoszenia dziecka do świetlicy”, a w szczególności numeru telefonu kontaktowego.
8. Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do respektowania regulaminu świetlicy.

§8
Zadania nauczyciela – wychowawcy świetlicy
1. Wychowawca w świetlicy szkolnej:
wchodzi w skład Rady Pedagogicznej szkoły
współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, pedagogiem szkolnym i Radą Pedagogiczną
bierze udział w opracowaniu: rocznego plany pracy świetlicy, Regulaminu świetlicy, sprawozdań z działalności świetlicy
realizuje roczny plan pracy świetlicy, z uwzględnieniem ramowego rozkładu dnia, prowadzi zajęcia z dziećmi
systematycznie prowadzi dzienniki zajęć świetlicy: papierowy i elektroniczny
prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą
odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci
przestrzega ustaleń zawartych w Regulaminie świetlicy
dba o aktualny i atrakcyjny wygląd świetlicy
sumiennie wypełnia obowiązki
zapoznaje uczniów z regulaminem świetlicy i zasadami zachowania oraz monitoruje ich przestrzeganie
dba o dobre imię i promocję świetlicy w środowisku lokalnym.

§9
Powierzanie opiece i odbieranie
1. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały
powierzone jego opiece, czyli przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej
same przed lub po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych.
2. Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie. Tak samo postępuje
w przypadku odbioru przez rodziców lub osoby upoważnione oraz kiedy wychodzi
samodzielnie ze świetlicy.
3. Dziecko wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy.
4. Dziecko, które samo wraca do domu ze świetlicy musi mieć pisemną zgodę rodziców
(opiekunów prawnych). Jeśli jest to informacja w dzienniczku, to wychowawca ma
obowiązek ją skserować i przechować w dokumentacji świetlicy.
Za dziecko, które za pisemną zgodą rodzica (opiekuna prawnego) samo wraca do
domu lub jest odbierane przez osobę upoważnioną odpowiada rodzic (opiekun
prawny), czyli osoba wydająca zgodę.
5. W przypadku odbioru dziecka przez osoby inne niż rodzice (opiekunowie prawni)
wymagane jest pisemne upoważnienie.
6. Rodzice (opiekunowie prawni), których dzieci odbierane są przez starsze rodzeństwo
wyrażają zgodę i oświadczenia na piśmie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo
dzieci w drodze ze szkoły do domu.
7. Jednorazowe upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy wystawia rodzic (opiekun
prawny) i musi ono zawierać: imię, nazwisko osoby odbierającej dziecko, datę oraz
czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego).
8. Osoba upoważniona do odbioru dziecka ma obowiązek posiadać dokument ze
zdjęciem.

§10
Sytuacje wyjątkowe
1. W sytuacji, gdy dziecko zgłasza złe samopoczucie wychowawca świetlicy:
jeśli jest pielęgniarka szkolna zgłasza ten fakt pielęgniarce
przekazuje telefoniczną informację rodzicowi (opiekunowi prawnemu) ucznia.
2. Wychowawca zapewnia natychmiastową pomoc dziecku, które uległo wypadkowi.
3. W przypadku nie odebrania dziecka do godz. 17:00 wychowawca podejmuje
następujące działania:
zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dziecku
kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (opiekunami prawnymi), osobami upoważnionymi do odbioru dziecka
po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka zawiadamia dyrekcję szkoły, a następnie policję
sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.
4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rodzic (opiekun prawny) lub osoba
upoważniona zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub
odurzenie, należy:
niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły
nakazać osobie nietrzeźwej lub odurzonej opuszczenie terenu szkoły;
w przypadku odmowy powiadomić policję lub straż miejską
wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka – osobę upoważnioną
jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, należy powiadomić policję lub straż miejską
wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia
i podjętych działań.

§11
Dokumentacja świetlicy
1. Dokumentacja świetlicy to:
Regulamin świetlicy
Roczny plan pracy świetlicy szkolnej
Ramowy rozkład dnia
Dzienniki zajęć świetlicy
Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej
Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

§12
Postanowienia końcowe
1. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowują wychowawcy świetlicy we współpracy
z dyrekcją szkoły.
2. Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy, bibliotece szkolnej oraz na
stronie internetowej szkoły. Jest jedynym obowiązującym regulaminem świetlicy.
3. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują wychowawcy
świetlicy w ramach swoich kompetencji lub dyrektor albo wicedyrektor szkoły.